Застраховка на селскостопанска техника

Застраховани по тази застраховка са собственици и наематели на селскостопански машини и оборудване.

Предмет на застраховката са:

  • стационарни селскостопански машини и оборудване, вкл. електронно оборудване;
  • селскостопански машини и оборудване на собствен ход.По специална договореност и въз основа на допълнителна клауза, която е неразделна част от полицата, могат да се застраховат:
  1. селскостопанска продукция – готова или в процес на преработка;
  2. допълнителни разходи – постоянни и в резултат на прекъсване на дейността.

Застраховката се сключва въз основа на писмено Заявление-въпросник от страна на застрахования и опис на предлаганите за застраховане машини и съоръжения.

Покритие по тази застраховка се предоставя в допълнение към покритието по Общите условия по КАСКО или по застраховка на имущества срещу пожар и природни бедствия и се отнася за селскостопанска техника и оборудване, използвани в съответствие с тяхното обичайно предназначение, за всяка внезапно и непредвидено настъпила пълна загуба или частична щета поради каквато и да било причина, с изключение на поименно описаните в Общите и Специални изключения.

По застраховката се покрива пълна загуба или частична вреда върху посочено в описа имущество –

а) стационарни селскостопански машини и оборудване, включително електронно оборудване и

б) селскостопански машини и оборудване на собствен ход

Застрахователните суми се определят на база възстановителната стойност на застрахованите строителни машини и оборудване, т.е. тя трябва да отговаря на разходите за замяна на застрахованата машина / оборудване с нова от същия вид, мощност и предназначение. В разходите за повторно набавяне се включват транспортни, демонтажни и монтажни разходи, както и евентуални такси и мита.

Застрахователната премия се определя от застрахователя в зависимост от рисковите обстоятелства и клаузите, въз основа на които той предоставя застрахователно покритие и се заплаща в пълен размер или по договорен в полицата план за разсрочване на вноските.

При щета застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който извършва оглед и оценка на щетите. Обезщетението се изплаща във вид на парична компенсация, ремонт или подмяна до размера на посочената в описа застрахователна сума след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и размера на щетата.