Защита на личните данни

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние сме предприели необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин. В настоящата информация на Акорт ЕООД за обработване на лични данни е пояснено какви Ваши лични данни ще обработваме, за какви цели и на какви основания, на какви получатели бихме могли да ги предоставим, за какви срокове ги съхраняваме

Препоръчваме Ви да прочетете настоящата информация внимателно, за да научите повече подробности за начина, по който се обработват личните Ви данни в качеството Ви на клиент, потенциален клиент, лице, свързано с наш клиент, съконтрагент, лице за контакт, представляващ юридическо лице или друга заинтересована страна. Без значение за какви цели и на какви основания се обработват личните Ви данни, Акорт ЕООД ще се отнася към тях с еднаква грижа. Настоящият документ съдържа също информация за Вашите права и начините, по които можете да ги упражнявате.

Политиката по защитата на личните данни и декларациите на Акорт ЕООД са съобразени с Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 – GDPR), наричан по – нататък „Регламента”, който влиза в сила на 25.05.2018г. Към настоящия момент в България се прилага Закона за защита на личните данни /”ЗЗЛД”/ . Като физическо лице, по силата на Регламента и ЗЗЛД, Вие сте „субект на лични данни”, а Акорт ЕООД е Администратор на лични данни, който обработва личните Ви данни.

Възможно е Акорт ЕООД да актуализира настоящата информация за обработване на лични данни, като последната й версия може да намерите на настоящия сайт. Акорт ЕООД ще Ви уведоми за всички съществени промени в настоящата информация на интернет сайта си или чрез друг комуникационен канал.

Повече информация за българското законодателство относно защитата на личните данни можете да намерите на интернет сайта на Комисията за защита на личните данни.

За въпроси, свързани с обработването на лични данни, можете да се свържете с нашия служител по защита на личните данни на адрес: office@akort-ins.eu

Повече информация можете да намерите тук:

ПРАВИЛА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Екипът на Акорт ООД.