Акорт Инс
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Акорт Инс
Акорт Инс

НОВИНИ

Промоция

Само в петък, 13.11, можете да се възползвате от 30% отстъпка по застраховки „КАСКО+“ и злополука „Закрила“ на ДЗИ

Звъннете ни/ пишете ни до 12.11.2020 и ще можете да ползвате промоционалните условия до 30.11.2020 и участвате в томболата за най-късметлийската Веспа.

Промоцията е валидна само за физически лица, нови клиенти по тези застраховки.

Вече ще има и 3-месечни винетки

От 2018 г. шофьорите ще имат повече гъвкавост при закупуването на винетни стикери. Годишната винетка става срочна, т.е. важи 12 месеца след датата на закупуване. Освен това ще има и тримесечна винетка, каквато досега не съществува. Това са чат от промените в Закона за пътищата, приети окончателно на второ четене в пленарна зала в петък.

Идеята да има еднодневна винетка при леките автомобили беше оттеглена от вносителите още преди да влезе за второ четене. Такава ще има само за товарните автомобили, което съществува като възможност и в момента.

Години наред 12-месечната винетка действаше от 1 февруари до 31 януари на следващата година, независимо през кой месец от годината е закупена. Това според Петър Славов от Реформаторския блок е несправедливо. „Поправихме една несправедливост - годишната винетка ще е валидна за една календарна година. Тя ще важи от датата на закупуването, а не както сега - до края на текущата година“, коментира депутатът.

При определяне на графичното оформление на годишните винетни стикери задължително се предвижда възможност за трайно отбелязване на деня, месеца и годината на нейното закупуване. Досега тази възможност съществуваше само при по-краткосрочните стикери.От 2018 г. шофьорите ще имат повече гъвкавост при закупуването на винетни стикери. Годишната винетка става срочна, т.е. важи 12 месеца след датата на закупуване. Освен това ще има и тримесечна винетка, каквато досега не съществува. Това са чат от промените в Закона за пътищата, приети окончателно на второ четене в пленарна зала в петък.

УКАЗАНИЯ на КФН относно правилата за контрол и управление на продуктите от страна на създателите и разпространителите на застрахователни продукти

На 20 януари 2016 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз приеха Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти (Директивата). Крайният срок, до който Директивата следва да бъде транспонирана е 23 февруари 2018 г. Директивата предвижда промени в уредбата на дейността на създателите и разпространителите на застрахователни продукти, което налага предприемането на предварителни мерки за подготовката за нейното прилагане, преди да е настъпил окончателният срок за прилагане. В тази връзка Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (Европейският орган) издаде „Подготвителни насоки относно правилата за контрол и управление на продуктите от страна на застрахователните предприятия и разпространителите на застрахователни продукти”, насочени към компетентните органи на държавите членки относно действията по време на подготвителния период преди транспонирането на Директивата. Подготвителните насоки са издадени с цел въвеждане на последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики относно правилата за контрол и управление на продуктите, описани в член 25 от Директивата, и осъществяване на преход до момента, в който тези разпоредби от Директивата станат напълно приложими. Правилата за контрол и управление на продуктите играят ключова роля за защитата на ползвателите на застрахователни услуги, като гарантират, че застрахователните продукти отговарят на потребностите на целевия пазар и по този начин намаляват опасността от продажба на неподходящи застрахователни продукти. Те са основен елемент в новите регулаторни изисквания, предвидени в Директивата. Предвид това, че новите изисквания се отнасят до защитата на ползвателите на застрахователни услуги, от първостепенно значение е те да бъдат правилно прилагани от самото начало и на възможно най-ранен етап. Подготвителните насоки имат за цел да постигнат между секторна последователност. Поради това, че Европейският орган за ценни книжа и пазари и Европейският банков орган вече са издали насоки относно правилата за контрол и управление на продуктите, Подготвителните насоки, издадени от Европейския орган, имат за цел да гарантират равнопоставеност на финансовите пазари и да предотвратят регулаторния арбитраж.

Със свое Решение № 557-НЗН от 26.07.2016 г. Комисията за финансов надзор прие, че възнамерява да спазва посочените насоки. На основание чл. 16, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (Регламент (ЕС) № 1094/2010), компетентните органи и финансовите институции полагат всички усилия за спазване на тези насоки и препоръки. Във връзка с гореизложеното е необходимо да бъдат приети национални мерки, които да осигурят спазването на насоките на Европейския орган. Съгласно чл. 9, ал. 4 от Кодекса за застраховането, когато Европейският орган е приел насока или препоръка по смисъла на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, комисията може да приема решения, указания или практики във връзка с прилагането на насоката или препоръката, когато това е необходимо за добрата надзорна практика. Кодексът за застраховането на самостоятелно основание предвижда в чл. 291 изисквания за управление и надзор на застрахователните продукти, които предвиждат, че при разработването на застрахователни продукти застрахователят е длъжен да поддържа, прилага и периодично да преразглежда процеса за одобряване на всеки застрахователен продукт и за извършване на значителни промени в съществуващи продукти преди предлагането и разпространението им сред ползвателите на застрахователни услуги, а също така и че застрахователят е длъжен да разбира и периодично да преразглежда застрахователните продукти, които предлага или разпространява, като взема предвид всяко събитие, което може съществено да се отрази на потенциалния риск спрямо конкретния пазарен сегмент. В този смисъл настоящите указания имат за цел да дадат подробни указания относно прилагането и тълкуването на чл. 291 от Кодекса за застраховането.

Вече ще има и 3-месечни винетки

От 2018 г. шофьорите ще имат повече гъвкавост при закупуването на винетни стикери. Годишната винетка става срочна, т.е. важи 12 месеца след датата на закупуване. Освен това ще има и тримесечна винетка, каквато досега не съществува. Това са чат от промените в Закона за пътищата, приети окончателно на второ четене в пленарна зала в петък.

Идеята да има еднодневна винетка при леките автомобили беше оттеглена от вносителите още преди да влезе за второ четене. Такава ще има само за товарните автомобили, което съществува като възможност и в момента.

Години наред 12-месечната винетка действаше от 1 февруари до 31 януари на следващата година, независимо през кой месец от годината е закупена. Това според Петър Славов от Реформаторския блок е несправедливо. „Поправихме една несправедливост - годишната винетка ще е валидна за една календарна година. Тя ще важи от датата на закупуването, а не както сега - до края на текущата година“, коментира депутатът.

При определяне на графичното оформление на годишните винетни стикери задължително се предвижда възможност за трайно отбелязване на деня, месеца и годината на нейното закупуване. Досега тази възможност съществуваше само при по-краткосрочните стикери.От 2018 г. шофьорите ще имат повече гъвкавост при закупуването на винетни стикери. Годишната винетка става срочна, т.е. важи 12 месеца след датата на закупуване. Освен това ще има и тримесечна винетка, каквато досега не съществува. Това са чат от промените в Закона за пътищата, приети окончателно на второ четене в пленарна зала в петък.

Кодексът за застраховането окончателно гласуван

Депутатите в НС приеха проекта на второ четене и така той влезе в сила още на 01.01.2016 г.

С кодекса се въвежда европейската система за изчисляване на платежоспособността на компаниите в сектора, уреждат се правата на потребителите на застрахователни услуги и се дава възможност за изчистване на проблеми, натрупани заради несъвършенства в досегашната нормативна уредба.

Даването на възможност за сключване на застраховки "Гражданска отговорност" онлайн се превърна в ключов за приемането на кодекса въпрос. След продължителни дебати между експерти, юристи и депутати бе намерен вариант, който ще позволи сключването на задължителната застраховка по електронен път, без да е необходимо клиентът да разполага с електронен подпис. Това няма да направи "Гражданска отговорност" по-евтина, както твърдят депутати. Тенденциите са тя да поскъпва, коментираха застрахователи след гласуването.

Големият компромис

От 1 януари българският застрахователен сектор трябва да заработи според изискванията на новата европейска директива, с която се въвежда "Платежоспособност II".

Според приетото договор за застраховка Гражданска Отговорност на Автомобилиста ще има, след като компанията получи плащането, а тя ще има максимален срок от 3 дни, в който да я активира. За операцията няма да е нужен електронен подпис. Стикерът остава и ще се изпраща по куриер заедно с договора. Това обаче няма да я направи по-евтина, както пресмятат депутатите, а ще я оскъпи, коментира Данчо Данчев, председател на браншовата асоциация на застрахователите. Той добави, че и в момента от гилдията предлагат подобна възможност и че целият дебат е бил от гледна точка на по-добрата защита на потребителите. Според Данчев по-същественият проблем при "Гражданска отговорност", който се разрешава с новия кодекс, е, че ще се премахне възможността за източване на българския гаранционен фонд от чужденци (най-често румънци), които купуват и регистрират автомобили у нас и се възползват от цените на задължителната застраховка, които са най-ниските в Европейския съюз. По думите му това води до стотици милиони левове щети годишно, които се поемат от българските застрахователи.

Още поправки

С последните редакции на текстове в кодекса депутатите зачеркнаха идеята за въвеждане на високи лимити на застраховката професионална отговорност на автомобилните сервизи, тъй като според тях това щеше да ограничи конкуренцията и на пазара да останат само големите.

Няма да се иска и задължителна застраховка "Гражданска отговорност" за ремаркетата до 750 кг, каквато идея също беше залегнала в проекта на кодекса. Разрешава се и проблем пред бизнеса на лизинговите компании, които занапред ще трябва да получават изрично съгласие от клиентите си за условията по застраховката на лизинговия актив, а по отношение на старите договори бе даден гратисен период за предоговаряне.

Проблемите с лизинга остават

Частичен компромис в Кодекса за застраховането бе постигнат и по отношение на лизинговото имущество. С цел по-добра защита на потребителите се предвиждаше промяна в схемата, по която да се изплащат обезщетения, като първоначалният вариант бе те да се превеждат на лизингополучателя, тъй като той е този, който плаща застраховката и има риск при неблагоприятно събитие да остане и без актива, и без обезщетение, като продължи да дължи вноски на лизингодателя. Това обаче поставяше лизинговите компании в позицията на необезпечен кредитор и сериозно застрашаваше бизнеса им, който генерира по 1 млрд. лв. оборот годишно и спомага за инвестициите в производствените сектори на икономиката. По предложение на същото трио депутатки от ГЕРБ - Савеклиева, Георгиева и Попова - текстът бе изменен така: при частична щета по лизингов актив се плаща на лизингополучателя, освен ако не е договорено да се плаща директно на сервиза. При кражба или тотална щета парите се превеждат на лизингодателя, който погасява задълженията по договора на клиента си и ако има остатък, го изплаща на лизингополучателя. Макар да не съответства изцяло с исканията на лизинговите компании, редакцията донякъде им дава сигурност.

В кодекса обаче остана текстът, който предвижда периодично съгласуване на условията по застраховката на лизинговото имущество с клиента. Идеята е да се даде възможност на потребителя да избере най-изгодната за него оферта на пазара, тъй като сегашната практика облагодетелства лизинговите компании, които в масовия случай са свързани със застраховател и имат изгода от по-скъпите застраховки. Според съпредседателя на Българската асоциация за лизинг Атанас Ботев, който взе участие в работното заседание на парламентарната комисия, така приетите текстове продължават да притесняват индустрията.

Привилегия на застрахователите в изпълнителното производство, която може да се окаже противоконституционна

Юрист предупреди, че е в готовност да стигне до Конституционния съд за текст в новия Кодекс за застраховането, който дава възможност на застрахователните компании да избягват образуването на изпълнителни дела срещу тях. Недоволни от това са Камарата на частните съдебни изпълнители и Центърът за човешки права. Техните становища против разпоредбата не бяха взети предвид от икономическата комисия в парламента при второто четене на законопроекта и така тя остана в спорния вариант, който ще бъде гласуван окончателно във вторник в пленарната зала. Според адвокат Деян Николов, който поставя под въпрос конституционността на текста, ефектът от него ще бъде в ущърб на потребителите, тъй като застрахователите ще получат още една възможност да бавят изплащането на щети. Засега обаче няма яснота как се предвижда становището да стигне до Конституционния съд, който може да бъде сезиран само от определени лица - главния прокурор, президента, правителството, ВКС, ВАС, от поне 48 депутати от НС и омбудсмана. От своя страна от компаниите обясняват, че тази разпоредба е необходима, тъй като с нея ще се сложи край на наложила се на пазара практика, която водят до блокиране на сметки и източване на стотици хиляди левове от застрахователите чрез ненужни и умишлено образувани изпълнителни производства.

Какъв е проблемът

Съдебните изпълнители и правозащитната организация се противопоставят на чл. 381 в кодекса, с който на първо място се дава възможност за извънсъдебно уреждане на претенциите между застраховано лице и застраховател. Наред с това се въвежда процедура, съгласно която лицето, което претендира за изплащане на обезщетение, трябва да изпрати писмена покана до застрахователя и ако в 7-дневен срок той не изплати сумата, едва тогава може да се пристъпи към изпълнително производство и принудително събиране на вземането.

Според камарата на съдебните изпълнители тази привилегия, с която не разполага нито една друга гилдия, противоречи на Европейската конвенция за правата на човека, както и на конституцията. "С оглед застъпваното от Конституционния съд по-широко разбиране на правото на собственост като конституционно защитено право на гражданина върху неговото имущество следва да се приеме, че всяко неравноправно третиране на установеното с влязло в сила съдебно решение вземане срещу определена категория длъжници съставлява нарушение на конституционните принципи: за правовата държава и за еднаквите условия за стопанска дейност", пише в позицията на камарата. "Предлагаме тези текстове да отпаднат или да бъдат поправени", допълват в становището си от Център за човешки права, където интерпретират казуса като вменяване на отговорност на пострадалите лица да доказват, че са търсили правата си пред застрахователя.

Новите "Мистър и Мисис Икономика" 2015

Новите 'Мистър и Мисис Икономика' 2015

Оскарите на бизнеса бяха раздадени на бляскава церемония в хотел "Маринела", а двете големи награди връчиха миналогодишните носители на призовете Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на "Сименс България" и Иван Папазов, изпълнителен директор на "Винпром Пещера". Те бяха придружени от министър-председателя на България Бойко Борисов и министърът на икономиката Божидар Лукарски.

За категория "Финанси и застраховане" бе отличен Борислав Тодоров, управител на Кюн Лизинг и Акорт ООД. Наградата му бе връчена от г-н Валентин Златев, член на Управителния съвет на КРИБ.

При откриването председателят на КРИБ Кирил Домусчиев заяви: "Искам да изразя изключителното си задоволство, че от тази година КРИБ ще бъде организатор на конкурс който има повече от 20 години история. За нас е чест да наградим своите колеги, които са постигнали изключителни успехи".

Новите 'Мистър и Мисис Икономика' 2015

Предприемачи от над 30 различни сектора се състезаваха в 10 категории – земеделие и хранително-вкусова промишленост, услуги и търговия, транспорт и логистика, финанси и застраховане, индустрия, ИКТ, бизнес услуги, най-добър старт в кариерата и подкрепа на стартиращ бизнес. Победителите бяха избрани от жури, съставено от членовете на Управителния съвет на КРИБ - 27 човека сред които ръководители на фирми от различни браншове, които по думите на Домусчиев "гарантират безпристрастността при избора на победителите".

 

Защита на лични данни

Създадено от OnlineMarketing.bg