Акорт Инс
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Акорт Инс
Акорт Инс

ЗАСТРАХОВКИ "ЖИВОТ"

-КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЖИВОТО-ЗАСТРАХОВАНЕТО?

Това е смесен застрахователно-влогов продукт, покриващ рисковете около нещата, които са най- ценни за нас и които можем да подсигурим чрез продуктите на животозастраховането.

Тези продукти са създадени, за да помагат в трудни ситуации, възстановявайки необходимите суми за прегледи, изследвания, покупки на лекарства, престой в болнични заведения, осигурявайки доход при нарушена работоспособност, подсигурявайки нормален живот на близките в случай на смърт. Продуктите на животозастраховането могат да подсигурят суми, осигуряващи финансова независимост, срещу скромни дългосрочни вноски.

Може да се изберете кога да се получат тези суми: при раждане на дете, при встъпване в брак, при пенсиониране.

В животозастраховането се покрива риска от настъпване на събития, свързани с живота и/или здравето на застрахованото лице.

При настъпването на застрахователно събитие през застрахователния срок, застрахователят изплаща обезщетение.

Обезщетението е предварително известна сума или процент от нея.

Сумата, която определя размера на обезщетението е застрахователната сума. Застрахователната сума е предварително договорена.

Покритите рискове в животозастраховането могат да бъдат различни, като например:

 • Преживяване на застрахования
 • Смърт на застрахования
 • Пълна трайна или частична трайна нетрудоспособност на застрахования
 • Временна нетрудоспособност на застрахования
 • Медицински разходи на застрахования
  • За доболнично лечение
  • За болнично лечение
  • За медикаменти и др.

Съобразно покритите рискове в животозастраховането се предлагат следните продукти:

 • Смесени застраховки живот
 • Детски и женитбени застраховки
 • Постоянни здравни застраховки
 • Рискови застраховки живот
 • Злополука
 • Рентни застраховки
 • Застраховка на кредитополучатели
Защита на лични данни

Създадено от OnlineMarketing.bg