Акорт Инс
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Акорт Инс
Акорт Инс

ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ - "МОРСКИ И АВИАЦИОННИ"

-ЗАСТРАХОВКИ СВЪРЗАНИ С ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

Застраховат се всички видове плавателни съдове, с изключение на джетове, водни колела, канута, каяци и гумени лодки по следните застраховки:

"Каско"

Срещу рисковете буря, корабокрушение, мълния, пожар, засядане, преобръщане, потъване, изчезване, сблъскване, кражба и др.

"Отговорност при сблъскване"

Срещу материални щети, виновно причинени на други плавателни съдове, както и на други подвижни, неподвижни или закотвени съоръжения и предмети.

"Злополука"

"Злополука" на екипажа и пътниците определени в свидетелството за плаване на плавателния съд. Работи се по Общи условия за застраховане на плавателни съдове, разработени от кадри с дългогодишен опит и Лондонските Институтски Клаузи - корпус и машинарии, обща авария, дисбурсменти и навло. За първи път в страната се предлага застраховка за риболовни траулери, яхти и бързоходни катери по Лондонските Лойдови Клаузи, които са специализиране за горепосочените плавателни съдове.

Застрахователна премия

Застрахователната премия е разчетена съобразно морския застрахователен пазар и подлежи на взаимно договаряне след отчитане индивидуалните качества на застрахования плавателен съд.

-АВИАЦИОННИ ЗАСТРАХОВКИ

Авиационната полица за застраховка на летателни апарати и застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на летателни апарати има следните покрития:

 • загуба или повреда на летателен апарат от застрахован риск
 • гражданска отговорност към трети страни (различна от пътници) - загуби по отношение злополука телесно нараняване и повреда на собственост, причинена от летателния апарат или от всяко лице или обект, паднал от него
 • гражданска отговорност към пътници - телесно нараняване при злополука на пътници при качване на борда или при слизане от летателния апарат и загуба или повреда на багажа и личните вещи на пътници, произтичаща извън злополука с летателния апарат
 • отговорност на превозвача

Общи изключения:

 • незаконни употреби
 • ползване извън географските граници
 • пилотиране от непосочено в таблицата лице
 • докато летателния апарат се транспортира от превозно средство
 • излитане и кацане от място, което не отговаря на изискванията
 • договорна отговорност
 • брой на пътници над максималния
 • ядрени и военни рискове

Застраховка отговорност на оператори на летища покрива:

 • телесно увреждане включително смърт по всяко време в резултат на това
 • имуществено увреждане

Изключения:

 • телесно нараняване на лица, заети в обслужването на застрахования
 • отговорност, поета от застрахования чрез споразумение
 • щети на имущество, притежавано, обитавано, под грижата, опеката или контрола на застрахования
 • телесно нараняване или имуществена щета, възникващи от конструиране, срутване или поправка на сгради, самолетни писти или инсталации от застрахования или негови предприемачи или под-предприемачи
 • война, отвличане и други опасности
 • авиационно радиоактивно замърсяване
 • шум, замърсяване и други опасности

-ДРУГ ВИД АВИАЦИОННА ЗАСТРАХОВКА, КОЯТО ПРЕДЛАГАМЕ

Гражданска отговорност на контрол въздушно движение. При постигане на споразумение могат да бъдат покривани и други специални авиационни рискове.

Защита на лични данни

Създадено от OnlineMarketing.bg