Акорт Инс
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Акорт Инс
Акорт Инс

ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ - "ИМУЩЕСТВО"

-ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Обект на застраховане могат да бъдат имущества на граждани, предприятия и фирми, като дълготрайни материални активи (сгради, оборудване, стопански инвентар), стоково-материални запаси, чужди имущества и други срещу основните рискове:

 • палеж
 • природни бедствия (буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от сняг или лед, измръзване)
 • земетресение
 • изтичане на вода и пара
 • стачки и граждански вълнения
 • имплозия
 • свличане или срутване на земни пластове, подпочвени води
 • увреждане от действия на морски вълни
 • увреждане вследствие на удар от превозно средство
 • увреждане вследствие на авария с товарни и разтоварни машини
 • чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели
 • злоумишлени действия на трети лица
 • внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации
 • вреди на имуществата при промяна на адреса
 • ударна/звукова вълна
 • разходи за ограничаване размера на вредите

За някои клаузи, напр. "Чупене на стъкла", "Злоумишлени действия", "Спринклерни инсталации", "Промяна на адреса" и "Ударна/звукова вълна", се договарят лимити на отговорност.

-ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Определя се от Застрахования в рамките на действителната стойност на имуществата въз основа на:

 • стойност необходима за възстановяване
 • експертна оценка
 • счетоводни данни

-ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ / ЦЕНА НА ЗАСТРАХОВКАТА

Определя се по тарифи на Застрахователя в зависимост от вида и характера на имуществото, застрахователната сума, респ. лимита на отговорност, рисковите обстоятелства, избраното покритие и срока на застраховката.

-ОТСТЪПКИ И БОНУСИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ

 • бонус за липса на щети
 • отстъпка за еднократно издължаване на премията/цената
 • отстъпка за разпръснатост на обектите
 • отстъпка за добра пожарообезопасеност, охрана и др.
 • отстъпка за допълнително договорено самоучастие и др.

-ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

При настъпване на застрахователно събитие е необходимо Застрахованият незабавно или в рамките на 24 часа от узнаването да уведоми съответните компетентни органи и Застрахователя; да докаже претенцията си, като междувременно не променя състоянието на увредените имущества и не предприема действия, които биха увеличили размера на щетите. Вредите се установяват чрез оглед и описание от представители на Застрахования, Застрахователя и независим експерт.

-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Определя се в рамките на застрахователната сума или съобразно лимита на отговорност. При частични щети вредата се определя чрез предвиждане на необходимите разходи за възстановяване на имуществото във вид и състояние, в което то е било непосредствено преди събитието. При тотални щети размерът на вредата е равен на действителната стойност на увредените или погинали имущества, но не може да надвишава застрахователната им сума. Обезщетение се изплаща в срок до 15 дни след представяне на всички необходими документи.

Общо застраховане

Защита на лични данни

Създадено от OnlineMarketing.bg