Акорт Инс
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Акорт Инс
Акорт Инс

ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ - "МЕДИЦИНСКИ"

-ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Застраховката Ви дава възможност да получите висококвалифицирана медицинска помощ при заболяване и/или злополука, правна помощ в случай на необходимост, както и пакет от допълнителни услуги, чиято цел е да улеснят Вашето пътуване и пребиваване в чужбина.

Застраховат се български граждани и чуждестранни лица, временно пребиваващи в България, които са на възраст над 14 дни.

Няма горна възрастова граница за желаещите да сключат тази застраховка.

Териториалния обхват на застраховката покрива цял свят, с изключение на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования. Обособени са две географски зони на покритие в зависимост от стойността на медицинските услуги: Зона 1 - Европа, Средиземноморските страни и страните от Близкия и Средния Изток и Зона 2 - цял свят.

Многообразието от различни по времетраене застрахователни периоди Ви дава възможност да направите най-удачния за Вас избор.

Премията се заплаща еднократно.

При злополука или при внезапно заболяване Застрахованият е длъжен в рамките на 48 часа от настъпването на събитието да информира застрахователя. Независимо от Вашето местонахождение, Ви се гарантира възможност да получите висококвалифицирана медицинска помощ, като предварително бъдете насочени към специализирано здравно заведение и при необходимост, осигури транспортирането Ви до него.

Чрез тази застраховка Ви се осигурява застрахователна защита срещу следните рискове, обособени в четири вида покритие:

-Основно покритие

Включва покритие на разходи за:

  • медицинска помощ и лечение
  • спешна стоматологична помощ
  • репатриране
  • погребение в чужбина

-Разширено покритие 1

Включва Основно покритие и покритие на разходи за:

  • смърт от злополука
  • трайна загуба на трудоспособност
  • дневни пари за болничен престой

-Разширено покритие 2

Включва Основно покритие и покритие на разходи за:

  • правна помощ
  • допълнителни услуги и помощ за лицата, пътуващи със Застрахования, ако той заболее или претърпи злополука

-Пълно покритие

Включва всички покрити от застрахователя рискове по тази застраховка. В отговор на Вашите индивидуални предпочитания, по риска "Медицински разходи" е представен широк диапазон лимити на покритие.

Защита на лични данни

Създадено от OnlineMarketing.bg