Акорт Инс
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Акорт Инс
Акорт Инс

ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ - "ФИНАНСОВ РИСК"

-КОЙ МОЖЕ ДА СКЛЮЧИ ТАКАВА ЗАСТРАХОВКА?

Застраховката може да се сключи от физически лица и всички стопански субекти, извършващи търговска дейност чрез изброените договори.

-КАКВО МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАСТРАХОВАНО

По тези застраховки се покрива финансовия риск на продавача (доставчика), банката кредитор или издател на банковата гаранция, лизингодателя, наемодателя от неплащане на дължими вноски по сключени договори между тях и съответните клиенти - физически и юридически лица. Застрахователят може да предостави застрахователно покритие, както за отделни договори, така и за неопределен брой, които застрахованият е сключил със своите клиенти през застрахователния период.

-НЕПОКРИТИ РИСКОВЕ

Извън обхвата на застрахователна защита са вредите от липси и повреди на вещта, както и пропуснатите ползи и разходи във връзка с ползването и.

-СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА

Застраховката се сключва въз основа на писмено заявление от кандидата за застраховане по образец и представени документи, както следва:

За юридически лица:

  • съдебно решение на фирмата
  • данъчна регистрация
  • регистрация по БУЛСТАТ
  • удостоверение за актуалност на фирмата
  • образец на договор с приложенията (погасителна схема, приемо - предавателен протокол, декларации и др.)

За физически лица:

  • копие от личния паспорт
  • акт за раждане
  • адрес за кореспонденция
  • конкретен договор с приложенията (погасителна схема, приемо - предавателен протокол, декларации и др.)

За сключването на застраховката е необходимо да се постигне пълен синхрон между нея и условията на конкретните договори за лизинг, наем и продажба. Синхронизирането се осъществява и с цел да се фиксират точно правата на застрахования (лизингодателя, наемодателя и продавача) и неговите клиенти.

Обикновено според естеството на застрахования договор се уговаря и обезпечение по договора с поръчители, запис на заповед, залог, ипотека и др. Съществено значение за условията, при които ще се сключи застраховката е времето за погасяване на дължимите вноски.

-ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

Застрахователната сума зависи от размера и броя на дължимите вноски по конкретния договор. Застрахователното покритие за всички събития през периода на застраховката е до действителния размер на вредата /неплатените дължими вноски/, но не повече от застрахователната сума.

Общо застраховане

Защита на лични данни

Създадено от OnlineMarketing.bg