Акорт Инс
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Акорт Инс
Акорт Инс

ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ - "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"

-ЗЕМЕДЕЛИЕ

Покрити рискове

Ние покриваме количествени щети на реколтата, настъпили в резултат на следните рискове:

 • Градушка
 • Буря
 • Проливен дъжд
 • Пожар
 • Осланяване
 • Наводнение

За есенни житни култури - допълнително покритие срещу рисковете:

 • Измръзване
 • Изтегляне
 • Киша
 • Задушаване

Сключване на застраховката

Застраховката се сключва въз основа на попълнени от кандидата за застраховане Предложение-въпросник и Опис на засетите култури по образец.

Застрахователна сума

Застрахователната сума се определя по взаимно договаряне, съобразно с очакваните добиви и пазарните условия в страната. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на реколтата.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се определя в зависимост от посевната площ на културата, договорената застрахователна сума на декар и тарифата за избраното покритие от рискове. Премията може да бъде заплатена еднократно или разсрочено на вноски.

Отстъпки от премията

 • Бонуси за ниска квота на щетата през предходните години
 • Отстъпки при еднократно или разсрочено до определена дата заплащане на премията
 • Отстъпки за дългосрочно застраховане
 • Специални отстъпки

Права и задължения на страните

При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен писмено да уведоми Застрахователя в петдневен срок от настъпване на събитието, като посочи датата на настъпване и вида на събитието; Застрахователят е длъжен:

 • да извърши оглед и оценка на увредените култури в петдневен срок от получаване на уведомление за щета, ако предстои презасяване или прибиране на реколтата, а във всички останали случаи - в десетдневен срок
 • да заплати застрахователното обезщетение в срок до 15 дни след набавяне на необходимите документи и данни, даващи основание за изготвяне и подписване на окончателната констатация за размера на щетата

Оглед и оценка

Огледът и оценката на щетите се извършват от експерт на Застрахователя, подпомогнат от вещо лице-оценител, в присъствието на Застрахования или на негов представител. Размерът на щетата се определя чрез преброяване и пресмятане на изцяло запазените, частично увредените и напълно унищожените растения и плодове в пробни парцели с еднакви размери, разположени по начин, обхващащ културата в увредения блок.

Когато увредената култура продължава своето развитие и се очаква известно нейно възстановяване и намаляване на първоначално причинената загуба или е трудно с точност да се определи размерът на щетата, се извършват две оценки: предварителна - след събитието, и окончателна - непосредствено преди прибиране на реколтата.

Ако Застрахованият не е съгласен с оценката, може да поиска извършване на втора оценка при условие, че увредените култури се запазят в същото състояние, в което са били при първия оглед, или се оставят представителни пробни парцели.

Искане за втора оценка се прави писмено не по-късно от 7 дни след като на Застрахования стане известна първата оценка. При втората оценка Застрахованият може да ползва вещо лице за своя сметка. Когато има различие между двете оценки и не се стигне до споразумение, двете страни посочват трето вещо лице - арбитър, разноските за който се поделят. Неговото заключение е окончателно за доброволното уреждане на спора.

Презасяване

Когато млада култура е била частично или напълно унищожена и ако има възможност на нейното място да бъде засята същата или друга култура, обезщетението е върху процент от застрахователната сума, както следва:

 • за житни култури и многогодишни фуражни треви - 30%
 • за царевични, маслодайни, окопни, влакнодайни и варивни култури, полски тикви, ориз и едногодишни фуражни треви - 20%
 • а тютюн, зеленчуци, бостани, окопни за семе, медицински растения и цветя за семе и продажба - 15%

При презасяване на млада култура застраховката продължава за заместващата култура срещу застрахователна премия, която се определя върху сумата на обезщетението за унищожената култура и се удържа при неговото изплащане.

-ЖИВОТНОВЪДСТВО

Животновъдството, като основен отрасъл на селското стопанство и поставянето му на съвременна производствена основа, изисква влагането на много и то големи инвестиции от страна на производителите. Това поражда необходимостта вложените средства да бъдат надеждно защитени. Основно предназначение на застраховането на домашни животни е да предостави на застрахованите парични компенсации за нанесените им щети от застрахователни събития, за да могат стопаните да закупят животни и продължат своята животновъдна дейност.

От няколко години на застрахователния пазар се предлагат Общи и Специални условия за застраховане на животни, птици и кошери с пчели, които адекватно и точно отговарят на изискванията на клиентите. В съответствие с бързо променящата се стопанска обстановка в страната тези условия непрекъснато се актуализират и усъвършенстват, за да могат в по-пълна степен да задоволят растящите потребности от тези продукти.

Общи условия

По "Общи условия за застраховане на домашни животни, птици и кошери с пчели" се застраховат:

 • говеда и биволи, овце и кози на възраст над 3 месеца
 • коне, катъри, мулета и магарета на възраст над 6 месеца
 • свине за разплод над шест месеца и свине за угояване с живо тегло над 20 кг
 • птици, отглеждани при интензивни условия
 • племенни, елитни, декоративни и състезателни животни и птици
 • кошери с пчели
 • риба - отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство
 • фазани, кеклици, пъдпъдъци и полезен дивеч - отглеждани във дивечоразвъдни стопанства

Застраховката покрива щети при смърт или клане (убиване) на животните и птиците по необходимост, вследствие на:

 • пожар
 • природни бедствия
 • злополуки
 • заразни, незаразни, паразитни и други болести

По желание на застрахования се предлага допълнителна застрахователна закрила по рисковете: "загубване на разплодни и продуктивни качества" и "падане в пропаст за животни изкарвани на паша в планински и полупланински райони".

Застрахователната сума на животните се определя по фактурна или балансова стойност, или се договаря между страните, като се имат предвид индивидуалните качества на застрахованите обекти, условията на отглеждане и други.

Застраховката се сключва въз основа на писменно предложение - декларация от страна на застрахования, след преглед и оценка от страна на застрахователя и ветеринарен специалист. Възможно е сключването на договор и без ветеринарен преглед, но до 80 % от максималната за района застрахователна сума. Застраховката се сключва за срок от една година, а по желание на клиента и преценка на застрахователя може и за по - кратък срок но не по - малък от един месец.

Отговорността на Застрахователя започва от 00.00 часа, след деня в който е внесена премията (първа вноска), за щети вследствие: пожар, природни бедствия, злополуки и болестни усложнения след раждане, а за щети вследствие болести след изтичане на 15-дневен карантинен срок.

При подновяване на застраховката без прекъсване нов карантинен срок не тече. Застрахователната премия се изчислява съгласно тарифа по видове животни и се издължава: за юридически лица (вкл. еднолични търговци) - еднократно с отстъпка, двукратно или трикратно, а за физически лица - еднократно с отстъпка или двукратно. За краткосрочни застрахователни договори, премията се изчислява като процент от годишната.

За стимулиране на постоянните ни клиенти при подновяване на договорите, предлагаме отстъпки , съгласно таблица за бонус според постигната квота на щета.

При настъпване на застрахователно събитие, основно задължение на застрахования е да уведоми застрахователя и ветеринарен специалист, като предостави възможност на застрахователя, да извърши оглед на място за идентифициране на обекта и установи причините и размера на щетата.

За да докаже претенциите си, застрахованият представя в клона или агенцията на застрахователя в определения срок - молба - образец за изплащане на обезщетение, документите касаещи застраховката и ликвидацията на застрахования обект, както и други документи по искане на застрахователя, имащи значение за установяване на действителната причина за настъпилото събитие.

 • Размерът на застрахователното обезщетение при смърт на застрахованите обекти, вследствие на: пожар, природни бедствия, заразни болести и злополуки е до 100 % от застрахователната сума
 • За фазани, кеклици, пътпъдъци, норки и нутрии размерът на обезщетението е до 70 % от застрахователната сума
 • За риба размерът на застрахователното обезщетение е до 50 % от щетата (определена на база планирана и действително получена продукция в края на договорния срок)
 • За пчели, размерът на обезщетението при щети вследствие: пожар, природни бедствия, нападение от диви животни и американски гнилец е до 100 % от общата застрахователна сума, а при нозематоза и акароза до 100 % от застрахователната сума на пчелното семейство
 • При смърт на застраховани обекти, вследствие незаразни, паразитни и други болести, обезщетението е в размер на избраното от застрахования застрахователно покритие - 80, 70 или 60 % от застрахователната сума
 • За спортни и чистокръвни коне застраховани по Специални условия, обезщетението е в размер до 80 % от застрахователната сума
 • При загиване на застраховани кучета по Специални условия, вследствие на: експлозия и имплозия; заразни и незаразни болести; диви животни и птици; кражба чрез взлом и при смърт или травми вследствие удар от МПС или пътно транспортно произшествие в МПС, се изплаща обезщетение в размер до 70 %
 • При клане (убиване) по необходимост на животни и птици, вследствие на: пожар, природни бедствия, заразните болести и злополуки се изплаща застрахователно обезщетение в размер до 100 % от разликата между застрахователната сума и реализираният приход от продажбата на месо, кожа и др. Ако клането (убиването) по необходимост е вследствие на: незаразни, паразитни и други болести, обезщетението и в размер на 40 % за едри животни и 30 % за дребни (овце, кози и свине)

Застрахованият е длъжен:

да спазва ветеринарно-зоотехническите изисквания за хранене, гледане и опазване на застрахованите обекти, като взема всички зависещи от него мерки за предотвратяване и заболявания и умирания на същите. При заболяване на животните да се обръща за ветеринарна помощ, като спазва стриктно дадените указания за профилактика и лечение. Застрахованият има право да получи застрахователно обезщетение в срок от 5 дни, ако е спазил всички изисквания по Общи условия. По Специални условия се застраховат спортни и чистокръвни коне, кучета и патици и гъски за производство на черен дроб.

В заключение трябва да отбележим, че така изложеният кратък преглед на застраховките, както по Общите така и по Специалните условия, представлява само малка част от застрахователните продукти, които се предлагат от застрахователя. По желание на нашите контрагенти се изготвят и специални застрахователни договори с включени клаузи, взаимноизгодни и за двете страни.

Защита на лични данни

Създадено от OnlineMarketing.bg