Акорт Инс
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Акорт Инс
Акорт Инс
Bulgarian English

ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ

-Каско

Акорт Брокер застрахова автомобили от всички марки срещу пълна загуба или частична повреда, настъпили в резултат на пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътнотранспортни произшествия и други.
Повече...

-ГО и Зелена Карта

Гражданска отговорност на водачи на МПС покрива се гражданската отговорност на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях със застрахованото МПС телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство.
Повече...

Застраховка Зелена карта е предназначена за водачите на МПС, пътуващи в чужбина.
Повече...

-Финанасов риск

По тези застраховки се покрива финансовия риск на продавача (доставчика), банката кредитор или издател на банковата гаранция, лизингодателя, наемодателя от неплащане на дължими вноски по сключени договори между тях и съответните клиенти - физически и юридически лица.
Повече...

-Имущество

Обект на застраховане могат да бъдат имущества на граждани, предприятия и фирми, като дълготрайни материални активи (сгради, оборудване, стопански инвентар), стоково-материални запаси, чужди имущества и други.
Повече...

-Медицински

Застраховката Ви дава възможност да получите висококвалифицирана медицинска помощ при заболяване и/или злополука, правна помощ в случай на необходимост, както и пакет от допълнителни услуги, чиято цел е да улеснят Вашето пътуване и пребиваване в чужбина.
Повече...

-Морски и авиационни

Застраховат се всички видове плавателни съдове, с изключение на джетове, водни колела, канута, каяци и гумени лодки .
Повече...

Застраховка на летателни апарати и застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на летателни апарати .
Повече...

-Отговорност на превозвача

Застрахователното покритие осигурява превозвача при рекламации за загуби или повреди на товара, възникнали по време на превоза.
Повече...

-Професионална отговорност

Отговорност на туроператора, Професионална отговорност на адвоката, Отговорност на нотариуса, Отговорност на дипломирания експерт-счетоводител, Отговорност на лекари и медицински персонал, Отговорност към трети лица, Отговорност на изделието.
Повече...

-Селско стопанство

Земеделие и животновъдство.
Повече...

-Злополука

Наличието на застраховка осигурява финансови средства, с които в някаква степен да бъдат намалени последствията от един неблагоприятен инцидент.
Повече...

Защита на лични данни

Създадено от OnlineMarketing.bg