Акорт Инс
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Акорт Инс
Акорт Инс
Bulgarian English

ОБСЛУЖВАНЕ НА ЩЕТИ

-ЩЕТА, И СЕГА КАКВО ИЛИ КАК ДА ИЗВИКАМЕ "НЕВОЛЯТА"?

Автомобилен инцидент или наводнение в дома, или загуба на вашите товари? Знаете ли как да регистрирате щета, да получите обезщетение и да възстановите своята собственост? Отделете няколко минути, за да си отговорите на тези въпроси и за да сте сигурни, че ще реагирате бързо и адекватно, когато настъпи застрахователно събитие.

Най-важното, което трябва да знаете при настъпване на щета:

  • вашите права и задължения, които са описани в Общите условия към застрахователната полица
  • незабавно трябва да уведомите компетентните държавни органи и НАС за настъпилото събитие
  • необходимо е да вземете мерки за ограничаване на щетите

-АКО ИМАТЕ ЗАСТРАХОВКА КАСКО НА МПС?

Ако е извършена кражба, грабеж или палеж на личния ви автомобил или сте установили щети на откритото след противозаконно отнемане МПС, включително палеж, се свържете с нас на телефон (+359) 02 937 7971 до 12 часа от узнаването за настъпилото застрахователно събитие. Дежурният служител на компанията ще ви зададе няколко въпроса. Точните отговори са условие за бързото реагиране на компанията.

До 24 часа от узнаването за настъпилото застрахователно събитие, трябва да се явите лично или чрез ваш представител в най-близкия офис на застрахователната компанията или при нас. Необходимо е да носите със себе си застрахователната полица, свидетелството за регистрация на МПС, ключове от МПС, дистанционно за алармена система и други охранителни устройства, документи за маркировка на МПС (ако има такава) - фактура, талон.

Ако са нанесени щети на МПС в паркирано състояние или от злоумишлени действия на трети лица или природни бедствия, трябва в срок от 3 работни дни от датата на настъпване на застрахователното събитие или от датата на узнаването за него, да уведомите писмено застрахователя, като се явите лично или чрез представител в най-близкия офис на компанията и попълните Искане за оценка. Необходимо е да представите всички необходими документи, доказващи настъпването на застрахователното събитие. Ако тридневният срок за уведомяване изтича в неработен ден, следва да уведомите застрахователя в първия следващ работен ден.

Не трябва да предприемате ремонт на увреденото МПС, преди да е извършен оглед на същото от оторизиран представител на компанията, освен с изрично нейно съгласие, взето предварително.

Ако застраховката има действие извън територията на Република България, поискайте предварително писмено съгласие от НАС за отстраняването на повредите на МПС в чужбина, ако обстоятелствата налагат това.

-АКО ИМАТЕ ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА МПС?

Ако е настъпил сериозен инцидент, при който са причинени неимуществени или имуществени вреди на трети лица – уведомете ни писмено за събитието, в срок до седем дни от настъпването му. Ако сте увреденото лице, също може да ни уведомите в този срок. Настъпването на застрахователно събитие се доказва с протокол, документ, издаден от органите на МВР или на съдебната власт. В документа ясно трябва да се посочват обстоятелствата и причините за настъпване на събитието. В случай на предявен иск към вас, трябва да ни уведомите най-късно седем дни преди първото съдебно заседание по делото. Уведомлението трябва да съдържа данни за датата, годината и номера на делото, пред кой съд е насрочено и какъв е размерът на иска. Вие сте длъжен да поискате привличане на застрахователя в процеса.

-АКО СТЕ ЗАСТРАХОВАЛИ ВАШИТЕ ТОВАРИ ПРИ НАС?

Ако настъпи застрахователно събитие – уведомете ни писмено не по-късно от 48 часа от узнаване на събитието. За установяване размера на вредите и причините, довели до тях, свържете се с авариен комисар, адресът на който е изписан на полицата или използвайте друг лойдов агент, действащ на ваша територия.

-АКО СТЕ ЗАСТРАХОВАЛИ ВАШЕТО ИМУЩЕСТВО ПРИ НАС?

И настъпи застрахователно събитие – уведомете ни писмено в случаите на: пожар, експлозия, злоумишлени действия, кражба чрез взлом или грабеж в срок от 24 часа или в първия работен ден, след настъпване на събитието или узнаването му. При останалите видове застрахователни събития може да се обадите до три дни от настъпване на застрахователното събитие или узнаването му. Не отстранявайте щетите, преди застрахователят да е извършил оглед.

-АКО ИМАТЕ ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА?

В случай на настъпване на злополука или заболяване, довели до временна или трайна загуба на трудоспособност, уведомете писмено застрахователя в най-близкия офис, в най-краткия възможен срок.

-АКО ИМАТЕ ЗАСТРАХОВКА ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ?

И ви се наложи да потърсите медицинска помощ в чужбина при тежки случаи или да постъпите за лечение в болнично заведение, имате възможност да се обърнете към нашите партньори като ни уведомите и ние Ви свържем с тях. В 7 дневен срок след завръщането си в България трябва да предоставите на лекуващия Ви лекар вашата застрахователна полица, за да попълни медицинския рапорт.

-АКО СТЕ ЗАСТРАХОВАЛИ ВАШЕТО СТОПАНСТВО?

Ако са пострадали вашите животни – уведомете ни до 3 дни от настъпване на събитието. Ако са пострадали вашите земеделски култури – уведомете ни до 7 дни от настъпване на събитието.

Веднага след като сте регистрирали щета при нас, започва процесът на нейното обработване. Изплащането на застрахователното обезщетение се извършва в 15-дневен срок от предоставяне на всички необходими документи.

Защита на лични данни

Създадено от OnlineMarketing.bg